Hästägare

Hästägare

Gårdar med2 hästar

Inget generellt krav på gödselplatta eller container finns, men vid all gödselhantering/lagring gäller att miljöbalkens allmänna hänsynsregler måste beaktas. Det innebär att risken för förorening av mark och vatten skall beaktas. Man måste också ta hänsyn till risken för att olägenheter för omgivningen i form av t ex. lukt och flugor kan uppstå.

Gårdar med 3 - 10 hästar

Lagringskapacitet skall finnas för minst 6 månaders gödselproduktion. Gjuten gödselplatta eller annan tät lagringsmöjlighet, t ex container med vidarelagring på gjuten platta, krävs.

Gårdar med > 10 hästar

Lagringskapacitet skall finnas för minst 8 månaders gödselproduktion. Gjuten gödselplatta eller annan tät lagringsmöjlighet, t ex container med vidarelagring på gjuten platta, krävs.

 

Har hästägaren inte möjlighet att sprida gödseln på egen mark krävs att man upprättar ett spridningsavtal mellan den som producerar och den som tar emot och sprider gödseln. Avtalet skall vara skriftligt och gälla minst ett år.

Riktvärden

När man beräknar behovet av lagringskapacitet finns det en del förhållanden som påverkar hur stor lagringsyta som behövs, t ex mängden strö, nederbörd och typen av hästar. Nedan visas riktvärden för behov av lagringskapacitet, men värdena kan justeras om man exempelvis kan lagra gödseln högre.

Lagringstid i månader

Behov av lagringskapacitet, m³ per häst

Behov av lagringskapacitet, m² per häst per häst vid 1.5 m lagringshöjd

6

7.2

4.8

8

9.6

6.4

10

12.0

8.0

Deponering av organiskt avfall är förbjuden från och med år 2005. Detta berör gödselhanteringen hos många hästägare. Man kan säga att det manar till aktion för de som tidigare bara lagt gödsel på hög.

Varför?

godsel1Från myndighetshåll väljer man att styra upp hanteringen så här eftersom gödsel ur ett perspektiv är en källa till växtnäring med innehåll av bland annat fosfor och kalium som gör mycket nytta i kretsloppet och som då självklart skall användas som den resurs det är. Jordens resurser är ändliga och vi måste förvalta det vi har att förvalta på ett ansvarsfullt sätt och utefter den kunskap vi besitter just nu.

Det andra perspektivet är att gödsel påverkar miljön negativt om det ex. ligger och läcker till grundvatten. Detta manar också till att tänka över sin hantering av gödsel och tillse att den gör minsta möjliga miljöskada. Att hindra läckage till mark genom att bygga gödselplatta eller mellanlagra gödseln i heltäckt utrymme utan läckagemöjlighet är bra och ibland nödvändiga förbättringsåtgärder som krävs av hästhållare.

Gällande lagstiftning

 • Miljöbalken (1998:808), framförallt de så kallade hänsynsreglerna i kapitel 2
 • Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket
 • Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring
 • Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:79) om miljöhänsyn i jordbruket

 

Jordbruksverkets förordning och föreskrifter ovan gäller för djurhållande jordbruksföretag. Enligt försiktighetsprincipen i de allmänna hänsynsreglerna skall alla som bedriver en verksamhet utföra de skyddsåtgärder och vidta de försiktighetsmått som behövs för att motverka skador på miljön.

 

Allmänt om gödselhantering

All gödsel oavsett antal djur skall lagras utan att läckage sker till mark och grundvatten. Även regnvatten från gödselplattor skall samlas upp och lagras, gödselplattan bör anläggas med lutning så att gödselvattnet inte kan rinna ut. Från den 1 januari 2005 får man inte lägga organiskt material på deponi. Detta innebär att man inte längre ska ta emot hästgödsel på avfallsanläggningarna. Verksamheter som inte har möjlighet att själv lagra gödseln under den tid som krävs (se nedan) kan lösa detta genom att t ex skriva kontrakt med någon som har tillräckligt stor gödselplatta för att lagra gödseln vidare. Att däremot lämna bort gödseln till lantbrukare som lägger den direkt på marken räknas inte som en godkänd lagring. Det finns även företag som hyr ut och tömmer gödselcontainrar. Staffanstorps, Kävlinge och Lomma kommun håller på att skapa en gemensam lista över lantbrukare som är intresserade av att ta emot hästgödsel. Kontakta gärna miljökontoret för aktuell lista med lantbrukare/företag som erbjuder lagring, tömning eller spridning av gödsel. Observera att du som gödselproducent också ansvarar för att gödseln lagras och hanteras på ett godtagbart sätt.

 

Stukalagring

Mellanlagring av gödsel direkt på marken (stukalagring) kan i undantagsfall accepteras, exempelvis för att gödseln ska omsättas, få högre koncentration av växtnäringsämnen och bli lättare att sprida. Stukalagringen får däremot aldrig räknas in i den enligt ovan erforderliga lagringskapaciteten. De lantbrukare som tar emot gödsel från hästgårdar som inte har egen tillräcklig lagringskapacitet får alltså inte lägga gödseln direkt på marken, med undantag för förvaring i samband med spridning (<3 veckor). Stukalagring behöver numera inte anmälas till kommunen utan det är gödselproducentens eget ansvar att placering, gödseltyp mm är lämplig. Vid olämplig placering av en stuka kan verksamhetsutövaren bli tvingad att flytta stukan för att minska dess miljö- och hälsopåverkan.

För att stukalagringen skall vara acceptabel skall följande villkor vara uppfyllda:

 • gödseln läggs ut vid ett tillfälle
 • gödseln har en torrsubstanshalt på minst 25%
 • lagringen sker på det fält där gödseln skall spridas
 • platsen är vald så att inget vattendrag, dagvattenbrunn eller
 • vattentäkt är närmare än 50 m
 • gödseln är oåtkomlig för betande djur
 • gödseln sprids inom 1-2 år efter stukans uppläggning
 • utläggningen kan ske utan att markskador uppkommer
 • avståndet till bostäder och dylikt skall vara så stort att risken för olägenhet för människors hälsa minimeras.

 

Spridning av fastgödsel

godsel2Vid spridning av hästgödsel bör man tänka på följande:

 • spridning i växande gröda får ske mellan den 1 mars och den 1 december
 • spridning på obevuxen mark får ske mellan den 15 februari och den 31 december
 • (1 aug – 20 okt dock endast före höstsådda grödor), nedbrukning skall ske inom 4 timmar. Förbud mot spridning gäller under övrig tid
 • spridningsarealen för en häst är ungefär en tredjedels hektar. Större mängder gödsel per hektar kan dock spridas ett enskilt år förutsatt att det är motiverat utifrån grödornas växtnäringsbehov. Ett maximalt fosforpålägg med 22 kg/ha och år finns.
 • vid fler än 10 hästar skall avtal finnas mellan hästhållaren och den som tar emot gödseln. Avtalet skall vara skriftligt och gälla minst ett år.

 

Mottagare av hästgödsel

För de lantbrukare som tar emot gödsel från hästhållande verksamheter kan följande vara bra att tänka på:

 • tät lagringskapacitet krävs, att lägga gödseln direkt på marken är inte godtagbart. Efter att gödseln lagrats 6/8 månader (se ovan) kan det däremot vara accepterbart att lagra gödseln ytterligare tid direkt på fält för att koncentrera näringsämnena, under förutsättning att villkoren för stukalagring är uppfyllda.
 • om verksamheten lagrar över 10 ton men högst 10 000 ton gödsel (från annans verksamhet) vid något enskilt tillfälle skall verksamheten enligt miljöbalken anmälas till miljönämnden.

 

Fr.o.m. 2005-04-01 är transport av gödsel, oavsett mängd och oavsett om gödseln uppkommit i egen eller annans verksamhet, inte längre anmälnings- eller tillståndspliktig.

6 'Natural Viagra' Recept för att försöka uppnå en uppbyggnad

Receptbelagda läkemedel är allmänt tillgängliga för att behandla erektionsproblem.
Men piller är inte hela historien, eftersom någon läkare som är välkänd i mekaniken av erektil dysfunktion (ED) kan intyga. Att ha en hälsosam övergripande livsstil kan inte bara minska behovet av mediciner som behandlar ED, utan kan i sig förbättra erektionskvaliteten. Kort sagt, det finns all anledning till att mannen upplever erektionsproblem att anta hälsosamma livsstilsvanor som:

• Sluta röka

• Begränsa alkoholkonsumtion

• Sänka förhöjt kolesterol

• Undvik matar som orsakar blodsockerns spikar och kraschar

• Ät gott om färsk frukt och grönsaker

• Gör regelbunden kardiovaskulär träning

Och om du är orolig att din matlagning inte kan uppfylla kraven på den typ av kost du behöver för att stödja hälsosamma erektioner, oroa dig inte längre. Många av de hälsosammaste matvarorna för erektioner kräver lite eller ingen förberedelse, och att kombinera dem, säg till en hälsosam fruktskaka kan göras med en blender eller en handblandare. Här är 6 livsmedel, och kombinationer därav, som stöder erektil hälsa.

Cialis online apotek | Cialis 20 mg för män | Mistä ostaa Cialis ilman reseptiä | Cialis piller med billig pris